Loading...

our story icon داستان ما

سَمَر، روایت‌گاهی است از زیستِ برخی انسان‌ها؛ آن‌هایی که چنگ زده‌اند در ریل زندگی‌شان و آن را به سمتی غیر از روزمرگی کشانده‌اند. نتیجه‌ی این اقدام، تغییری شده است که در محیط پیرامونی خود ایجاد کرده‌اند. حال از این زندگی غیرمنفعلانه‌ی خود، روایتی در دست دارند، بس شنیدنی. شاید جناب سعدی بهتر گفته باشد که: به راه بادیه رفتن، بِه از نشستن باطل؛ که گر مراد نیابم، به قدر وسع بکوشم… در این میانه، سَمَر علاقه دارد این تجربیات را در یک مکان-زمان به نام سَمَرگاه، به گوش دیگر انسان های "علاقه مند به منفعل نبودن"، برساند تا به قول حضرت حافظ: وین راز سر به مهر به عالم سَمَر شود...

سمیرها

اگر کسی را می شناسید که از تجربه ی خود ایده ای تکرار پذیر بدست آورده است معرفی کنید

sponsers حامیان

ویدیو‌ ها

تیم برگزاری

زودتر از همه از اخبار و رویداد‌های آینده سمر مطلع شوید.

ارتباط با ما021-8607085